urban-prex_top_image

O projektu

O URBAN-PREX PROJEKTU

Problemi ekstremnih padavina i pluvijalnih poplava u gradskim sredinama

Viša temperatura vazduha u gradskim sredinama (urbano toplotno ostrvo) kao i povećana koncentracija mikro čestica u vazduhu, imaju za posledicu povećanu količinu i intenzitet padavina u gradskim sredinama (u odnosu na seosku sredinu).

Često, zbog nedostatka vegetacije, sa veštačkih gradskih površina atmosferske vode usmerene su ka komunalnoj i kišnoj kanalizacionoj mreži. Ovi gradski sistemi imaju svoja ograničenja u mogućnosti prihvata atmosferskih voda pa kao posledica, intenzivne padavine mogu izazvati poplave. Višak vode u komunalnoj kanalizacionoj mreži može izazvati i izlivanje komunalne kanalizacije po gradskim ulicama.

Extremne padavine i poplave u gradovima su velika smetnja normalnom funkcionisanju grada. Putevi mogu biti blokirani, a stanovnici sprečeni da dodju do posla ili škola. Specifično za ovaj tip polava su velike ekonomske štete koje su često i usko prostorno ograničene.

Ove probleme ima za temu nekoliko velikih projekata u svetu, EU RainGain u Roterdamu, Parizu, Londonu i Leuvenu, EU FLIRE u Atini, kao i RAMSES u nekoliko velikih gradova Evrope. Ovi problemi se istražuju i na brojnim univerzitetima, a jedan od njih je i Univerzitet u Njukastlu.

URBAN-PREX projekat je novi korak u istraživanju poplava u gradskim sredinama u Evropi, a koje su izazvane atmosferskim padavinama.

Sažetak projekta

Klimatske promene uzrokuju porast frekventnosti i intenziteta padavina, pa samim tim i pojave poplava u gradskim sredinama na prostoru Centralne i Jugoistočne Evrope.

Na osnovu toga, URBAN-PREX projekat predstavlja veoma dobru priliku za implementaciju inovativnog praćenja i prognoziranja i razvoj online javnog sistema za rano upozoravanje na ekstremne padavine i poplave u gradskim sredinama međugraničnog područja Mađarske i Srbije.

Tokom realizacije projekta, kreiraće se dve mreže padavinskih stanica koje će biti locirane u dva grada sa najviše stanovnika na prostoru Programskog područja, odnosno u Novom Sadu i Segedinu. Izmereni podaci, nihov prenos i analiza, kao i prikazivanje analiziranih podataka u realnom vremenu preko prostorne vizuelizacije (karte), biće od koristi za stanovništvo (u cilju individulne adaptacije) i za javne institucije (npr. koje upravljaju vodom i saobraćajem, kao i za gradske vlasti) koje se nalaze u prekograničnom području.

Model za prognoziranje padavina u realnom vremenu koji će pokrivati čitavo prekogranično područje, biće dopunjen sa prognozom za pojavljivanje padavinskih poplava u Novom Sadu i Segedinu. Ova prognoza biće razvijena tokom realizacije projekta i kao osnovni parametri koristiće se izmerene vrednosti sa mreža padavinskih stanica i podataka daljinske detekcije (uglanvom satelitski podaci). Izmereni podaci će se koristiti za precizno podešavanje podataka daljinske detekcije u cilju omogućavanja razvoja još preciznijeg modela prognoze za područje istraživanja (prekogranično područje Mađarska-Srbija).

Merene vrednosti i podaci prognoze biće besplatno dostupni u realnom vremenu preko internet portala projekta, društvenih mreža i android aplikacije za mobilne telefone. Istovremeno, prikazani podaci će omogućiti ranu najavu o mogućim ekstremnim padavinama i pojavi poplava svim stanovnicima, kao i lokalnim institucijama u cilju zaštite i pripreme za efikasnu borbu protiv ekstremnih vremenskih i poplavnih situacija.

Glavni cilj projekta

Projekat ima za cilj da se razvije mreža za praćenje, prognozu i rano upozoravanje na extremne padavine i poplave u gradskim sredinama u Mađarsko-Srpskom pograničnom regionu. Zabeleženi i prognozirani podaci biće javno dostupni stanovništvu i vlastima.

Problem kojim se bavi projekat

Klimatološki i hidrološki ekstremni vremenski fenomeni koji prouzrokuju višak vode u urbanim područjima postaju sve učestaliji i intenzivniji zahvaljujući efektima klimatskih promena. Ekstremne padavine i kišne poplave su prirodni hazardi koje se sve češće pojavljuju u poslednje dve decenije.

URBAN-PREX projekat je usmeren na probleme koje kreiraju navedeni hazardi u urbanim područjima u pograničnom regionu Mađarske i Srbije sa ciljem usklađivanja upravljanja podacima i metodama na obe strane granice kroz fundamentalna i primenjena istraživanja.

Regionalni, ekonomski i gradski planovi će biti podržani kroz lociranje ugroženih površina u Novom Sadu i Segedinu i kroz kreiranje zajedničkih upravljačkih strategija za ublažvanje ugroženosti od ekstremenih padavina i kišnih poplava svih zainteresovnih strana u opštinama.

Različite mere planirane za aktivaciju društva će povećati svest o ekstremnim padavinama i urbanim kišnim poplavama u pograničnom regionu, ali će uključiti i lokalne zainteresovane strane i one koji su direktno ugroženi u kreiranje strategija. Zajednički monitoring sistem, prilagođene strategije i mrežni informacioni sistem ojačaće integrisani prekogranični monitoring i menadžment rizika od ektremnih padavina i urbanih kišnih poplava.

Ciljne grupe

Ciljne grupe projekta su stanovnici urbanih područja pograničnog regiona Mađarska-Srbija (900000 stanovnika). Njima će se dostavljati informacije o trenutnim i budućim padavinama i uslovima pluvijalnih poplava u neposrednom i širem (urbanom) okruženju pomoću kontinuiranih veb prikaza izmerenih i prognoziranih podataka u realnom vremenu. To može olakšati odgovor i prilagođavanje na individualnom nivou na trenutne okolnosti i njihove očekivane negativne ili pozitivne promene tokom vremena.

Indirektne ciljne grupe su lokalne zajednice, organizacije i javne uprave (lokalna samouprava, gradska uprava za zaštitu životne sredine, gradsko vodosnabdevanje i kanalizacija, javna gradska saobraćajna preduzeća, agencije za upravljanje katastrofama, javne zdravstvene ustanove) koje moraju preduzeti mere (informisanje javnosti, upozorenja, upravljanje vodama, upravljanje saobraćajem) tokom pojava ekstremnih situacija.

Očekivani rezultati

Glavni, opipljivi rezultati projekta su razvijene mreže koje se koriste za praćenje padavina u urbanoj sredini sa mogućnošću snimanja i sakupljanja podataka. Osim toga, višednevne prognoze padavina za urbana područja u mađarsko-srpskom pograničnom regionu, kao i pluvijalni sistem prognoze poplava u Novom Sadu i Segedinu biće razvijeni na osnovu dobijenih infomacija sa mreže za snimanje i podataka sa daljine. Besplatan, javni onlajn sistem za rano upozoravanje koji sadrži izmerene i prognozirane podatke biće razvijen kroz projekat i dostupan javnim i lokalnim vlastima. Kroz projektne aktivnosti biće organizovane konferencije, seminari i radionice u cilju obezbeđivanja publiciteta i savetodavnih sastanaka. Sociološko istraživanje koje se odnosi na publicitet, aktivnosti i upotrebljivost projekta biće izvršeno na reprezentativnom uzorku od 1000 ljudi, a rezultati će biti objavljeni u istraživačkim izveštajima. Biće predstavljena završna publikacija koja sadrži rezultate projektnih aktivnosti i smernice za mere ublažavanja i prilagođavanja.

Direktan rezultat je efikasna komunikacija za celokupnu javnost, lokalnu samoupravu i pružaoce usluga. Dugročni efekti rezultata projekta su strategije za efikasno urbano planiranje i projektovanje, kao i poboljšanje kvaliteta života stanovnika.

This website has been produced with the financial assistance of the European Union.

The content of the website is the sole responsibility of Faculty of Sciences and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/ or the Managing Authority.

Vesti

URBAN-PREX project is concluded on Thursday 31st October 2019.

Entire system for monitoring urban precipitation floods is also available on android application - Urban-prex - Weather

Sistem rane najave

izaberite lokaciju
warning_none_alt_   nema upozorenja...
Early warning system is based on maximum amount of precipitation per defined period, which city sewage can contain.
Each WSN sensor area data per defined period is compared with such threshold. If half of the threshold is reached MEDIUM level is raised. If threshold is reached HIGH level is raised.
Pace represents number of times when precipitation intensity is increased per monitoring period.

WSN podaci

trenutni podaci
id lokalno vreme količina padavina od zadnjeg merenja temp. vazduha/u kućištu intenzitet padv./vlažnos.
101 (Futog Veternik) 18-03-21/13:10:03:Europe/Belgrade 0.058 mm 7.06 C 0 mm/min
102 (Bistrica) 21-01-23/11:00:00:Europe/Belgrade 0.005 mm 0.25 C 0 mm/min
103 (Telep) 26-04-24/23:40:02:Europe/Belgrade 0 mm 13.62 C 0 mm/min
104 (Adamovićevo naselje) 26-08-21/01:45:02:Europe/Belgrade 0 mm 15.06 C 0 mm/min
105 (Adamovićevo naselje) 26-01-24/11:40:26:Europe/Belgrade 0 mm 9.25 C 0 mm/min
106 (Sajmište) 6-01-21/20:01:00:Europe/Belgrade 0.005 mm 7 C 0 mm/min
107 (Grbavica) 5-11-20/17:05:42:Europe/Belgrade 0 mm 10.62 C 0 mm/min
108 (Sajmište) 9-12-20/00:50:36:Europe/Belgrade 0 mm 3.94 C 0 mm/min
109 (Klisa) 29-05-20/11:46:02:Europe/Belgrade 0 mm 20.44 C 0 mm/min
110 (Liman) 23-02-21/22:50:01:Europe/Belgrade 0 mm 5.5 C 0 mm/min
111 (Liman) 29-12-20/00:05:04:Europe/Belgrade 0 mm 10.37 C 0 mm/min
112 (Petrovaradin) 1-09-20/14:00:55:Europe/Belgrade 34.4 mm 25.62 C 0 mm/min
113 (Sremski Karlovci) 19-02-21/13:25:03:Europe/Belgrade 0.017 mm 12.12 C 0 mm/min
114 (Rimski Šančevi) 26-03-21/07:25:00:Europe/Belgrade 0 mm 5.06 C 0 mm/min
115 (Centar) 10-12-20/03:00:09:Europe/Belgrade 0.407 mm 3.19 C 0 mm/min
201 (Rimski Šančevi) 1-06-23/08:14:48:Europe/Belgrade 0.001 mm/min 19.4 C 88 %
202 (Centar) 10-05-22/01:50:00:Europe/Belgrade 0 mm/min 15 C 70 %
kliknite ovde kako bi dobili dodatne podatke prgonoze o trenutnoj lokaciji..
responsive Valid XHTML 1.1
izaberite režim rada
responsive
izaberite režim rada
ipa_slogan_image
eu_logo_image

This website has been produced with the financial assistance of the European Union.

The content of the website is the sole responsibility of Faculty of Sciences and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/ or the Managing Authority.